BUDOKAN SAMARIA - škola bojových umení - Stanovy klubu

Stanovy klubu

 

Článok 1

 Základné ustanovenia

1.1 Budokan Samaria (ďalej len „združenie“) je dobrovoľným združením občanov v zmysle Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších právnych predpisov. Členom združenia môžu byť aj právnické osoby.

1.2 Združenie je samostatnou a nezávislou právnickou osobou, vykonávajúcou činnosť podľa vlastných stanov a vnútorných predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych noriem Slovenskej republiky.

1.3 Názov združenia znie : Budokan Samaria

1.4 Sídlom združenia je : Hlavná 12 , 93101 Šamorín

 

Článok 2

Predmet činnosti a ciele združenia

2.1 Združenie sa zaoberá činnosťou v oblasti telesnej kultúry, športu a bojových umení.

2.2 Činnosťou podľa bodu 2.1 sa rozumie najmä:

a) príprava detí a mládeže na súťaže karate a iných bojových umení;

b) príprava trénerov karate všetkých tried;

c) príprava rozhodcov karate všetkých tried;

d) personálne, odborné, finančné a materiálne zabezpečenie činnosti združenia;

e) zastupovanie záujmov združenia a jeho členov v organizáciach, ktorých je združenie členom;

f) organizácia športových súťaží, sústredení a seminárov;

g) propagácia  výsledkovvlastnej činnosti.

2.3 Hlavným cieľom združenia je vytvorenie podmienok a realizácia aktivítpodporujúcich zdravie, fyzickú a psychickú kondíciu svojich členov, ako aj vplývanie na pozitívne formovanie svetonázoru detí a mládeže vykonávaním činností podľa čl. 2 týchto stanov.   

 

Článok 3

Zásady hospodárenia

 

3.1  Majetok, ktorý združenie nadobudne,  bude použitý na vykonávanie činností uvedených v článku 2 týchto stanov, ako aj na odmeňovanie členov  za vykonávanie funkcií v orgánoch združenia.

3.2  Majetok podľa bodu 3.1 je tvorený :

a)  vstupnými poplatkami schválenými valným zhromaždením členov;

b) darmi, dotáciami a príspevkami fyzických a právnických osôb pôsobiacich na území  Slovenskej republiky a v zahraničí;

c) majetkom získaným vlastnou činnosťou (najmä organizovanie skúšok technickej vyspelosti, seminárov, obstarávanie športových pomôcok a náradia pre členov, vydávanie požiadaviek na skúšky, školenia a pod.);

d) príspevkami subjektov podporujúcich šport;

e) výnosmi z reklám.

 

Článok 4 

Členstvo v združení

4.1.1 Členom združenia sa môže stať každý občan, ktorý má záujem o cvičenie karate a iných bojových umení a súhlasí so stanovami združenia. Členstvo právnickej osoby vzniká len na základe písomnej dohody so združením. V takom prípade právne úkony za právnickú osobu koná jej štatutárny zástupca.

4.1.2 Členstvo vzniká splnením nasledujúcich podmienok :

a) riadnym vyplnením a odovzdaním prihlášky;

b) uhradením príspevku združeniu podľa smerníc združenia;

c) preukázaním lekárskeho potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti na cvičenie bojových umení;

d) súhlas so stanovami združenia.

4.2 Podmienkou členstva neplnoletých osôb je písomný súhlas aspoň jedného jej zákonného zástupcu.

4.3 Členstvo je potrebné obnovovať každý mesiac. Podmienkami obnovenia členstva sú :

a) uhradenie príspevku združeniu podľa stanov združenia vždy do 15-teho dňa toho kalendárneho mesiaca, za ktorý sa členské platí;

b) preukázaním lekárskeho potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti na cvičeniebojových umení vždy do 31. októbra toho školského roka, za ktorý sa uhrádza členské;

c) súhlas so stanovami združenia.

4.4 Členstvo zaniká :

a) vylúčením člena z dôvodu porušenia povinnosti vyplývajúcej z podmienok vzniku členstva podľa bodu 4.1.2 písm. a) až d);

b) vystúpením člena zo združenia, pričom vystúpenie musí osoba, ktorá vystupuje zo združenia oznámiť písomnou formou štatutárnym zástupcom združenia;

c) vylúčením člena z iného dôvodu ako je uvedené v  bode 4.4 písm. a) týchto stanov;

d) smrťou člena;

e) zrušením, likvidáciou alebo zánikom združenia.

 

Článok 5

Práva a povinnosti členov

5.1 Člen združenia je oprávnený :

a) zúčastňovať sa na aktivitách organizovaných združením, a to najmä tréningov, seminárov, sústredení, športových súťaží, skúšok technickej vyspelosti, školení rozhodcov a trénerov;

b) odo dňa dosiahnutia veku 18 rokov voliť orgány združenia a odo dňa dosiahnutia veku  21 rokov byť zvolený do orgánov združenia;

c) podávať návrhy, sťažnosti a pripomienky k činnosti združenia;

d) požadovať od orgánov združenia riadne plnenie uznesení a dodržiavanie stanov združenia;

e) používať majetok združenia podľa vnútorných predpisov združenia.

5.2 Člen združenia je povinný :

a) dodržiavať stanovy združenia, vnútorné predpisy združenia, pokyny a plniť uznesenia orgánov združenia;

b) riadne platiť členské;

c) starať sa o používaný majetok združenia;

d) zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov,  ktorých je členom;

e) svojím konaním prispievať k dobrému menu združenia, hájiť jeho záujmy a šíriť jeho dobrú povesť a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by mohol spôsobiť majetkovú alebo inú škodu združeniu.

  

Článok 6

Orgány združenia

 

6.1 Orgánmi združenia sú :

a) Valné zhromaždenie členov,

b) Správna rada,

c) Dozorná rada .

 

Článok 7

Valné zhromaždenie členov

7.1 Najvyšším orgánom združenia je Valné zhromaždenie členov, ktoré sa schádza najmenej jedenkrát ročne.

7.2 Valné zhromaždenie členov:

a) schvaľuje vznik a zánik združenia dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením

združenia s iným občianskym združením, vstúpenie do inej právnickej osoby alebo

vystúpenie z inej právnickej osoby;

b)  schvaľuje stanovy, všetky vnútorné predpisy a symboliku združenia, ich zmeny a doplnky;

c)  schvaľuje správy Dozornej rady združenia;

d)  volí a odvoláva predsedu a podpredsedu združenia;

i)  volí a odvoláva členov Správnej rady združenia a členov Dozornej rady;

k) schvaľuje vytvorenie nového oddielu ( odboru ) v združení;

l) v prípade zániku združenia volí likvidátora združenia;

m) rokovanie Valného zhromaždenia členov vedie predseda združenia.

7.3 Delegátmi Valného zhromaždenia členov sú všetci plnoletí členovia združenia.

7.4. Valné zhromaždenie členov je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov. Uznesenie je platné, ak ho schválila nadpolovičná väčšina prítomných delegátov.

7.5 Každý delegát Valného zhromaždenia členov sa musí preukázať platným členským preukazom združenia.

 

 Článok 8

 Správna rada

 

8.1 Činnosť združenia riadi trojčlenná Správna rada, zložená z predsedu združenia, podpredsedu združenia a ďalšieho člena. Predseda združenia je predsedom Správnej rady.

8.2  Funkčné obdobie všetkých členov Správnej rady je päťročné.

8.3  Do Správnej rady možno kooptovať maximálne dvoch členov za náhradníkov

zvolených na Valnom zhromaždení členov.

8.4  Správna rada sa schádza aspoň raz za dva kalendárne mesiace.

8.5  Správnu radu zvoláva predseda alebo podpredseda združenia.

8.6  Rokovania Správnej rady vedie predseda Správnej rady alebo ním poverený člen Správnej rady.

8.7 Správna rada je uznášaniaschopná, ak sú prítomní všetci členovia Správnej rady. Uznesenie Správnej rady je platné, ak ho schválila nadpolovičná väčšina všetkých členov Správnej rady.

8.8  Správna rada schvaľuje dispozície s majetkom združenia, ktorého obstarávacia hodnota je minimálne 995 €.

8.9  O rokovaní Správnej rady sa do siedmich dní vyhotoví zápisnica podpísaná predsedom Správnej rady.

8.10  Správna rada predkladá správu o činnosti a hospodárení s majetkom združenia za príslušné  obdobie (spravidla 1 rok).

8.11 Správna rada predkladá plán činnosti a hospodárenia združenia na ďalšie obdobie (spravidla 1 rok).

8.12 Člen Správnej rady nemôže byť členom Dozornej rady.

 

Článok 9

Dozorná rada

 

9.1   Dozorná rada je nezávislý orgán  združenia oprávnený kontrolovať všetky druhy činnosti a hospodárenia združenia. Schádza sa podľa potreby, minimálne však jedenkrát ročne.

9.2  Dozorná rada je zložená z troch členov volených na trojročné funkčné obdobie. Zvolení členovia si zvolia spomedzi svojich členov predsedu Dozornej rady. Člen Dozornej rady nemôže byť členom Správnej rady.

9.3 Dozorná rada schvaľuje správu o činnosti a hospodárení s majetkom združenia za príslušné  obdobie, ktorú predkladá správna rada.

9.4  Dozorná rada schvaľuje plán činnosti a hospodárenia združenia na ďalšie obdobie, ktorý predkladá správna rada.

9.5 Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak sú prítomní všetci členovia Dozornej rady. Uznesenie Dozornej rady je platné, ak ho schválila nadpolovičná väčšina všetkých členov Dozornej rady.

9.6  O rokovaní  Dozornej rady sa vyhotoví do siedmich dní zápisnica podpísaná predsedom Dozornej rady.

 

Článok 10

Štatutárni zástupcovia

 

10.1  Právne úkony v mene združenia vykonávajú štatutárni zástupcovia – predseda združenia a podpredseda združenia. Na platnosť každého písomného právneho úkonu združenia sa vyžaduje podpis jedného zo štatutárnych zástupcov združenia.

10.2  Štatutárni zástupcovia konajú takým spôsobom, že ku napísanému alebo vytlačenému názvu združenia pripoja pečiatku a svoje podpisy podľa vnútorných predpisov združenia.

10.3  Štatutárni zástupcovia sú zodpovední za hospodárenie združenia v súlade s platnými predpismi o hospodárení združení občanov a právnických osôb v SR.

10.4. Štatutárny zástupca rozhoduje o prijatí občana alebo právnickej osoby za člena združenia, ako aj o vylúčení člena zo združenia.

 

Článok 11

Zrušenie, likvidácia a zánik združenia

 

11.1 O zrušení a likvidácii združenia rozhoduje Valné zhromaždenie členov.

11.2 Valné zhromaždenie menuje likvidátora, ktorý je súčasne poverený predložiť Ministerstvu vnútra SR oznámenie o ukončení likvidácie a návrh na výmaz združenia z registra združení.

11.3 Majetok združenia sa rozdelí pri jeho likvidácii tak, že o spôsobe rozdelenia zostatku majetku rozhodne  uznášaniaschopné Valné zhromaždenie členov dvojtretinovou väčšinou prítomných členov združenia v ten deň zasadnutia, keď prijme rozhodnutie o zrušení a likvidácii združenia.

11.4  Združenie zaniká :

a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,

b) právoplatným rozhodnutím MV SR o jeho rozpustení.

 

Článok 12

 Záverečné ustanovenia

 

12.1 Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

12.2 Zmeny a doplnky stanov je možné urobiť iba formou písomných dodatkov. Všetky zmeny a dodatky podliehajú schváleniu Valného zhromaždeniu členov.

12.3 Súhlas so stanovami združenia a so všetkými ich dodatkami potvrdzujú členovia združenia podpismi, v prípade právnických osôb ich štatutárni zástupcovia alebo nimi poverené osoby.

12.4  Stanovy združenia sú vyhotovené v ôsmich rovnopisoch. Jeden rovnopis bude založený v sídle združenia, tri rovnopisy budú doručené členom Správnej rady, tri rovnopisy členom Dozornej rady a jeden rovnopis ostane MV SR.

12.5 Stanovy združenia sú platné dňom ich registrácie MV SR.

 

 

 

 

 

 

 

 

        logo-bsm        fb  zs samorin         atrwell                  

line

  O NÁS TRÉNERI TRÉNINGY ÚSPECHY KONTAKT STAŇ SA ČLENOM  
line

© Copyright: OZ BUDOKAN SAMARIA
Klub BUDOKAN SAMARIA je členom Bratislavskej únie karate